Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XIX/180/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

ogłaszam I Otwarty Konkurs Ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo na rok 2021.

§ 1. Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr XIX/180/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działanie 1.1.

Szkolenia dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym:

-  Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – 1 000 zł;

-  Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami – 3 000 zł.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ogłaszam I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo na rok 2020.

§ 1. Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1.Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE 1.1.

Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami.

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 3 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 5 000 zł, w tym dotacja: 3 000 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 5 000 zł w tym dotacja: 3 000 zł.

PRIORYTET 2

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

DZIAŁANIE 2.1.

Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych, w tym:

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo: 22 000 zł,
 • Szkolenie sportowe dzieci oraz udział w zawodach sportowych: 5 000 zł.

Cele szczegółowe:

1. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2. Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,

3. Organizacja rozgrywek sportowych na terenie Gminy Miłakowo,

4. Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 28 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 32 194 zł w tym dotacja: 24 754 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 30 400 zł w tym dotacja: 24 800 zł.

DZIAŁANIE 2.2.

Organizacja uroczystości sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo, w tym;

 • Organizacja wyścigu rowerowego MTB:

Cele szczegółowe:

1. Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia,

2. promocja nowych form sportowo – rekreacyjnych,

3. Zwiększenie zaangażowani mieszkańców do wspólnego działania.

4. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 3 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 2 800 zł w tym dotacja: 2 000 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 7 303 zł w tym dotacja: 2 643,00 zł.

PRIORYTET 3

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

DZIAŁANIE 3.1.

Rozwijanie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, propagowanie, propagowania lokalnej twórczości, oraz rozwój świadomości kulturowej, w tym:

Opracowanie i wydanie broszury „Gmina Miłakowo”: 2 500 zł

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie kultury i sztuki przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez organizacje warsztatów, konkursów i spotkań,

2. Organizacja uroczystości plenerowych jako formy krzewienia kultury i tradycji,

Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin,

Rozwój dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w różnych formach.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 2 500 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 10 500 zł w tym dotacja: 9 000 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 12 350 zł w tym dotacja: 8 950 zł.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZADAŃ

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm) w związku z Uchwałą nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

§ 1

Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1.Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE 1.1.

Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami.

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2018- 3 000 zł,

 • Forma realizacji zadania: wsparcie,

 • Termin realizacji zadania: 01.06.2018-15.12.2018r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

- koszty realizacji zadania w roku 2016 – 6 000 zł, w tym dotacja: 3 000 zł,

- koszty realizacji zadania w roku 2017 - 6 000 zł w tym dotacja: 3 000 zł.

PRIORYTET 2

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

DZIAŁANIE 2.1.

Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych.

Cele szczegółowe:

1. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2. Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,

3. Organizacja rozgrywek sportowych na terenie Gminy Miłakowo,

4. Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2018- 25 000 zł,

 • Forma realizacji zadania: wsparcie,

 • Termin realizacji zadania: 01.06.2018-15.12.2018r.

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 4994 z późn. zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 r., poz. 450 z późn. zm) w związku z Uchwałą nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok ogłaszam  I Otwarty Konkurs Ofert  na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo na rok 2019.

§ 1

Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1.Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE 1.1.

Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami.

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2019- 3 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 01.04.2019-15.12.2019r.