Urząd Miejski w Miłakowie
plbecsenderuuk
Facebook

I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ogłaszam I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo na rok 2020.

§ 1. Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1.Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE 1.1.

Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami.

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 3 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 5 000 zł, w tym dotacja: 3 000 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 5 000 zł w tym dotacja: 3 000 zł.

PRIORYTET 2

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

DZIAŁANIE 2.1.

Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych, w tym:

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo: 22 000 zł,
 • Szkolenie sportowe dzieci oraz udział w zawodach sportowych: 5 000 zł.

Cele szczegółowe:

1. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2. Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,

3. Organizacja rozgrywek sportowych na terenie Gminy Miłakowo,

4. Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 28 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 32 194 zł w tym dotacja: 24 754 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 30 400 zł w tym dotacja: 24 800 zł.

DZIAŁANIE 2.2.

Organizacja uroczystości sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo, w tym;

 • Organizacja wyścigu rowerowego MTB:

Cele szczegółowe:

1. Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia,

2. promocja nowych form sportowo – rekreacyjnych,

3. Zwiększenie zaangażowani mieszkańców do wspólnego działania.

4. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 3 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 2 800 zł w tym dotacja: 2 000 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 7 303 zł w tym dotacja: 2 643,00 zł.

PRIORYTET 3

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

DZIAŁANIE 3.1.

Rozwijanie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, propagowanie, propagowania lokalnej twórczości, oraz rozwój świadomości kulturowej, w tym:

Opracowanie i wydanie broszury „Gmina Miłakowo”: 2 500 zł

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie kultury i sztuki przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez organizacje warsztatów, konkursów i spotkań,

2. Organizacja uroczystości plenerowych jako formy krzewienia kultury i tradycji,

Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin,

Rozwój dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w różnych formach.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2020- 2 500 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 10.08.2020-15.12.2020r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2018 – 10 500 zł w tym dotacja: 9 000 zł,

᠆ koszty realizacji zadania w roku 2019 - 12 350 zł w tym dotacja: 8 950 zł.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZADAŃ

Czytaj więcej...

I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 4994 z późn. zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 r., poz. 450 z późn. zm) w związku z Uchwałą nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok ogłaszam  I Otwarty Konkurs Ofert  na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo na rok 2019.

§ 1

Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1.Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE 1.1.

Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami.

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2019- 3 000 zł,
 • Forma realizacji zadania: wsparcie,
 • Termin realizacji zadania: 01.04.2019-15.12.2019r.
Czytaj więcej...

I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm) w związku z Uchwałą nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

§ 1

Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1.Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE 1.1.

Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami.

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2018- 3 000 zł,

 • Forma realizacji zadania: wsparcie,

 • Termin realizacji zadania: 01.06.2018-15.12.2018r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

- koszty realizacji zadania w roku 2016 – 6 000 zł, w tym dotacja: 3 000 zł,

- koszty realizacji zadania w roku 2017 - 6 000 zł w tym dotacja: 3 000 zł.

PRIORYTET 2

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

DZIAŁANIE 2.1.

Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych.

Cele szczegółowe:

1. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,

2. Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,

3. Organizacja rozgrywek sportowych na terenie Gminy Miłakowo,

4. Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

 • Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2018- 25 000 zł,

 • Forma realizacji zadania: wsparcie,

 • Termin realizacji zadania: 01.06.2018-15.12.2018r.

Czytaj więcej...

I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w związku z Uchwałą XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 

§ 1
Rodzaj zadań, wysokość środków finansowych oraz termin i warunki realizacji


1. szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
2. otwarty konkurs ofert obejmuje realizację w 2017 roku następujących zadań publicznych:
PRIORYTET 1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
DZIAŁANIE 1.1 Organizacja międzynarodowego festiwalu piłki nożnej o puchar Burmistrza oraz międzynarodowego festiwalu piosenki angielskiej Miłakowa.

Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
 • Nawiązanie kontaktów i przyjaźni z młodzieżą z Rosji i Anglii.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 3 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 3 000 zł
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 3 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.

Czytaj więcej...