Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XIX/180/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

ogłaszam I Otwarty Konkurs Ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo na rok 2021.

§ 1. Rodzaj zadań, wysokość środków oraz termin i warunki ich realizacji.

1. Szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo, w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale nr XIX/180/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

2. I Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizacje następujących zadań publicznych Gminy Miłakowo:

PRIORYTET 1. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działanie 1.1.

Szkolenia dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym:

-  Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – 1 000 zł;

-  Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami – 3 000 zł.

 

Cele szczegółowe:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (nauczenie praktycznych, nowoczesnych metod jej udzielania);

2. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2021 - 4 000 zł,

Forma realizacji zadania: wsparcie,

Termin realizacji zadania: 01.04.2021-15.12.2021 r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

koszty realizacji zadania w roku 2019 – 5 000 zł, w tym dotacja: 3 000 zł,

koszty realizacji zadania w roku 2020 – 4 500 zł, w tym dotacja: 3 000 zł.

PRIORYTET 2 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, propagowanie zdrowego trybu życia.

Działanie 2.1.

Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych - 38 800 zł,

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie rozgrywek A-klasy w piłce nożnej oraz organizacja Memoriału im. J. Dejny i Cz. Zielińskiego.

2. Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2021- 38 800 zł,

Forma realizacji zadania: wsparcie,

Termin realizacji zadania: 01.04.2021-15.12.2021 r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

koszty realizacji zadania w roku 2019 - 30 400 zł, w tym dotacja: 24 800 zł.

- koszty realizacji zadania w roku 2020 – 23 500 zł, w tym dotacja 22 000 zł.

Działanie 2.2.

Organizacja uroczystości sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miłakowo w tym:

- Organizacja Turnieju o Puchar Burmistrza Miłakowa – 500 zł;

- Organizacja rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2021– 3 000 zł;

- Organizacja zawodów wędkarskich – 2 000 zł.

Cele szczegółowe:

1. Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia,

2. Promocja nowych form aktywności sportowo-rekreacyjnej,

3. Zwiększenie zaangażowani mieszkańców do wspólnego działania.

4. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2021- 5 500 zł,

Forma realizacji zadania: wsparcie.

Termin realizacji zadania: 01.04.2021-15.12.2021 r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

koszty realizacji zadania w roku 2019 - 7 303 zł w tym dotacja: 2 643,00 zł.

- koszty realizacji zadania w roku 2020 – 8 525 zł, w tym dotacja: 3 000,00 zł.

PRIORYTET 3 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działanie 3.1.

Rozwijanie kultury, sztuki, turystyki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, propagowanie lokalnej twórczości, rozwój świadomości kulturowej oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji, w tym:

- Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 2 000 zł;

- Prowadzenie Szkolnego Centrum Wolontariatu – 1 000 zł,

- Zorganizowanie Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego z Przewodnikiem „Poznaj Miłakowo” – 1 000 zł;

- Opracowanie i wydanie drukiem Mapy Gminy Miłakowo ze szlakami rowerowymi, zdjęciami i opisami najciekawszych atrakcji na trasie szlaków – 2 500 zł.

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie kultury i sztuki przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez organizacje warsztatów, konkursów i spotkań,

2. Organizacja uroczystości plenerowych jako formy krzewienia kultury i tradycji.

3. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin.

4. Rozwój turystyki dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w różnych formach.

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2021 - 6 500 zł,

Forma realizacji zadania: wsparcie,

Termin realizacji zadania: 01.04.2021-15.12.2021 r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

koszty realizacji zadania w roku 2019 - 12 350 zł, w tym dotacja: 8 950 zł.

- koszty realizacji zadania w roku 2020 – 3 000 zł, w tym dotacja: 2 500 zł.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZADAŃ

§ 2. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.

Z 2020 r., poz. 1057) prowadzących działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1.

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, W TYM WARUNKI FINANSOWE:

Dotacje będą przyznawane przez Burmistrza Miłakowa po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej po analizie formalnej i merytorycznej złożonych ofert, przy czym:

1. Środki własne finansowe lub pozafinansowe: Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dotację na realizacje zadania publicznego w formie wsparcia z Budżetu Gminy Miłakowo zobowiązana jest wnieść wkład finansowy własny lub pozafinansowy.

2. Środki własne pozafinansowe – osobowe: wnoszone przez organizację pozarządową do budżetu realizowanego zadania muszą być oszacowane w następujący sposób: wartość pracy musi uwzględniać ilość przepracowanych godzin oraz standardową stawkę za dany rodzaj wykonywanej pracy oraz musi być potwierdzona umową pracy wolontariackiej oraz kartą czasu pracy wolontariusza i Zleceniobiorcę.

3. Oferent ubiegający się o dotację winien zrealizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Miłakowo zapewniający wysoką jakość wykonanego zadania, a zadanie musi być przedmiotem jego działalności statutowej.

4. Organizacja w zakresie działalności objętej wnioskowaną dotacją nie może osiągać dochodów.

5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta Umową oraz z obowiązującym standardami i przepisami opisanymi w ofercie.

6. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż oczekiwana, podmiot zobowiązany jest do korekty kosztorysu w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji lub może odstąpić od złożonej oferty.

7. Podmiot, który uzyska dofinansowanie z Budżetu Gminy Miłakowo zobowiązany jest do promowania informacji o finansowaniu zadania z Gminy Miłakowo w sposób czytelny i proporcjonalny informacją: Zadanie zrealizowane z budżetu Gminy Miłakowo + herb Miłakowa.

8. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystywana na koszty nie związane z realizacją zadania, w tym:

pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

udzielnie pomoc finansowej osobom fizycznym i prawnym,

działalność polityczna i religijną,

pokrycie kosztów stałych zleceniobiorcy nie związanych z realizacją zadania publicznego, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe), koszty osobowe etatowych pracowników składającego ofertę.

§ 4. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty dotyczące realizacji zadań publicznych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo w  terminie do dnia 29 marca 2021 roku do godziny 15:30.

2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożonej oferty.

3. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dotacji składa ofertę wraz z załącznikami zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

4. dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach niniejszego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miłakowo będą przetwarzane przez Administratora: Burmistrza Miłakowa z siedziba w Miłakowie przy ulicy olsztyńskiej 16, Tel. 89-757-83-00, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)

5. Ofertę należy:

sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, lub czytelnym pismem ręcznym drukowanym,

sporządzić w formie umożliwiającej dopięcie jej do Umowy jako załącznika, a więc z wykluczeniem trwałego spinania dokumentów (bindowania, zszywania),

złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania oraz nazwa organizacji z dopiskiem „I Otwarty Konkurs Ofert 2021”.

Oferty niezgodne z celami zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty sporządzone na niewłaściwych formularzach, wadliwe, bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji mogą być odrzucone ze względów formalnych bądź wskazane do uzupełnienia.

6. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

a) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, poświadczony za zgodność z oryginałem,

c) Pełnomocnictwo lub upoważnienie do składania oświadczeń woli – jeśli jest konieczne,

d) Deklarację potwierdzającą udział w realizacji zadania partnerów wykazanych w ofercie.

7. Nieobligatoryjnie do oferty można dołączyć:

a) pisemne rekomendacje, listy referencyjne, dotyczące zrealizowanych zadań,

b) inne załączniki, które mogą mieć znaczenie przy ocenie ofert.

8. Załączniki będące kserokopią dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną w statucie organizacji osobę z podaniem daty.

9. Oferty muszą być podpisane przez osoby wskazane w odpisie z właściwego rejestru lub w pełnomocnictwie/upoważnieniu.

10. Oferenci składając więcej niż 1 ofertę w konkursie mogą dołączyć jeden komplet załączników, informując oświadczeniem w której ofercie znajdują się wskazane dokumenty,

11. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.

§ 5. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad pokój nr 21 Urzędu Miejskiego w Miłakowie z udziałem oferentów, gdzie Komisja przedstawi liczbę oraz rodzaj złożonych ofert oraz ich wartość kwotową w dniu 30.03.2021 roku o godzinie 10:00.

§ 6. ZASADY, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Otwarty Konkurs Ofert przeprowadza Komisja Konkursowa zgodnie z trybem i zasadami określonymi w Uchwale nr XIX/180/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zgodnie z kryteriami określonymi w kartach ocen stanowiących załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Komisja przedkłada Burmistrzowi opinię nt. złożonych ofert.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będą zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.

5. Wyboru oferenta dokonuje się również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

6. Minimalna liczba punktów uzyskanych przez ofertę w ocenie merytorycznej musi wynosić co najmniej 25.

7. Wybór oferty nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert.

8. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

§ 7. Burmistrz Miłakowa zastrzega prawo unieważnienia konkursu w przypadku:

braku ofert,

żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa sporządzona w formie pisemnej pomiędzy Gminą Miłakowo a oferentem.

2. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez podmiot będący stroną umowy.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu docelowymi podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Miłakowo.

5. W przypadku opisanym w §7, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Miłakowo. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

7. Realizując zlecane przez Gminę zadania podmioty programu zobowiązane są do: informowania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Burmistrza Miłakowa o organizacji imprez/innych wydarzeń odbywających się w ramach zadania.

8. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

9. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Miłakowo jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

10. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Miłakowo jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie Zlecającego oryginałów lub potwierdzonych kopii dokumentów (faktur, rachunków i innych) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Zlecającego do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytoryczny.

I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.