Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w związku z Uchwałą XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 

§ 1
Rodzaj zadań, wysokość środków finansowych oraz termin i warunki realizacji


1. szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
2. otwarty konkurs ofert obejmuje realizację w 2017 roku następujących zadań publicznych:
PRIORYTET 1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
DZIAŁANIE 1.1 Organizacja międzynarodowego festiwalu piłki nożnej o puchar Burmistrza oraz międzynarodowego festiwalu piosenki angielskiej Miłakowa.

Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
 • Nawiązanie kontaktów i przyjaźni z młodzieżą z Rosji i Anglii.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 3 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 3 000 zł
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 3 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.


DZIAŁANIE 1.2 Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji wśród rodzin Gminy Miłakowo,
 • Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród rodzin.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 1 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 1 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 1 500 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.07.2017 r.
DZIAŁANIE 1.3 Organizacja zawodów wędkarskich.
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród rodzin Gminy Miłakowo,
 • Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród rodzin.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 700 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.
DZIAŁANIE 1.4 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miłakowo.
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży Gminy Miłakowo,
 • Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • Kształtowanie pozytywnych postaw w grupie społecznej.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku - 5 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 13 300 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 2 300 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r. -15.12.2017 r.
DZIAŁANIE 1.5 Organizacja Konkursu Biblijnego.
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu organizacji czasu wolnego jako forma profilaktyki uzależnień,
 • Tworzenie wydarzeń dla dzieci i młodzieży jako forma zwrócenia uwagi na wartości nieprzemijające.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 200 zł,,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 700 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 700 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.
DZIAŁANIE 1.6 Organizacja obchodów Dnia Dziecka.
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia rodzin,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród rodzin Gminy Miłakowo,
 • Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród rodzin zagrożonych.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 2 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 2 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 2 500 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.06.2017 r.
DZIAŁANIE 1.7 Organizacja warsztatów zajęciowych Decoupage.
Cele szczegółowe:

 • Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 300 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.
DZIAŁANIE 1.8 Organizacja konkursu fotograficznego.
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Organizacja aktywnych form poznawania walorów turystycznych i krajobrazowych w szczególności poprzez organizację konkursu.
 • Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • Kształtowanie pozytywnych postaw w grupie społecznej.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 2 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.11.2017 r.
DZIAŁANIE 1.9 Wydanie i opracowanie Biuletynu Informacyjnego o Gminie Miłakowo,
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Organizacja aktywnych form poznawania walorów turystycznych i krajobrazowych w szczególności poprzez organizację konkursu.
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • Kształtowanie pozytywnych postaw w grupie społecznej,

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 6 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 5 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.
DZIAŁANIE 1.10 Organizacja warsztatów wikliniarskich.
Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
 • Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego w szczególności poprzez aktywizacje mieszkańców Gminy,.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw w grupie społecznej,

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 2 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.
PRIORYTET 2. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
DZIAŁANIE 2.1. Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami.

Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu. Profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 1 800 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 3 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 3 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-15.12.2017 r.
PRIORYTET 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
DZIAŁANIE 3.1.Szkolenia sportowe dla minimum 2 grup wiekowych oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych.

Cele szczegółowe:

 • Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,
 • Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,
 • Organizacja rozgrywek sportowych na terenie Gminy Miłakowo,
 • Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 40 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 39 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 36 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-15.12.2017 r.
DZIAŁANIE 3.2. Udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym .
Cele szczegółowe:

 • Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,
 • Popularyzacja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 0 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 3 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 3 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.
WARUNKI SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZADAŃ


§ 2
ADRESACI KONKURSU


1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1.
2. oferent ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na rzecz mieszkańców gminy Miłakowo, a zadanie musi być przedmiotem jego działalności statutowej.
3. Organizacja w zakresie działalności objętej wnioskowana dotacją nie może osiągać dochodów.
4. zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, zgonie z zawarta umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

§ 3
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, W TYM WARUNKI FINANSOWE:


1. Wkład własny niefinansowy - organizacja pozarządowa ubiegająca się o dotację na realizację zadania publicznego w formie wsparcia z budżetu Gminy Miłakowo, zobowiązana jest wnieść wkład niefinansowy w minimalnej wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu.
2. Środki własne pozafinansowe – osobowe wnoszone przez organizacje pozarządową do budżetu realizowanego zadania muszą być oszacowane w następujący sposób: wartość pracy musi uwzględniać ilość przepracowanych godzin oraz standardowa stawkę za dany rodzaj wykonywanej pracy oraz musi być potwierdzona umową pracy woluntarystycznej oraz karta czasu pracy podpisana przez wolontariusza i Zleceniobiorcę.
3. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w kwocie niższej niż oczekiwana , podmiot zobowiązany jest do korekty kosztorysu w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji lub może odstąpić od złożonej oferty.
4. Określa się następujące limity finansowania z dotacji wymienionych niżej wydatków.
Koszty jednostkowe, sfinansowane z dotacji nie mogą przekraczać:

 • dres – 140 zł,
 • obuwie sportowe – 110 zł,
 • koszulka sportowa – 40 zł,
 • spodenki sportowe – 40 zł,
 • instruktor sportowy (45 min) – 30 zł,

5. Podmiot, który uzyska dofinansowanie z budżetu Gminy Miłakowo zobowiązany jest do promowania informacji o dofinansowaniu zadania z budżetu Gminy Miłakowo w sposób czytelny i proporcjonalny, np. poprzez umiejscowienie napisu Gmina Miłakowo raz z herbem i/lub napis: „zadanie realizowane z dotacji z budżetu Gminy Miłakowo” wraz z herbem Miłakowa.
6 uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystywana na koszty nie związane z realizacją zadania, w tym:

 • pokrycie deficytu z realizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • udzielenia pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczna lub religijną,
 • pokrycie kosztów stałych zleceniobiorcy nie związanych z realizacją zadania publicznego, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa) i utrzymanie bura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszt przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe), koszty osobowe etatowych pracowników składających ofertę.

§ 4
TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT


1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie , ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo w terminie do dnia
28 kwietnia 2017 oku do godziny 12:00.
O zachowaniu oferty decyduje data i godzina złożonej oferty.
2. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dotacji składa ofertę wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1300).
3. Ofertę należy:

 • złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym z ponumerowaniem każdej strony,
 • sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem trwałego spinania dokumentów (np. bindowania, zszywania),
 • złożyć w kopercie opisanej nazwa zadania oraz nazwa organizacji z dopiskiem I Otwarty Konkurs Ofert 2017,

4. Oferty niezgodne z celami zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawy dokumentów lub informacji mogą być odrzucone ze względów formalnych bądź wskazane do uzupełnienia.
5. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
a. Oświadczenie, że oferent:

 • zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania i utrzymania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Miłakowo,
 • zapoznał się z treścią ogłoszenia konkursowego i przyjął określone w nim warunki,
 • w zakresie objętej dotacją nie osiąga dochodów,
 • zapewni realizatorów zadani, którzy będą posiadali uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zleconego zadania publicznego,
 • ma określony sposób reprezentowania: pełnomocnictwo lub samodzielnie zarząd organizacji , przy czym jeśli nie określa tego odpis z KRS lub Ewidencji Starosty -kopia Statutu organizacji.

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem , starsze niż 3 miesiące - dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym,
c. Pełnomocnictwo lub upoważnienie do składania oświadczeń woli – jeśli jest konieczne,
d. deklaracje potwierdzającą udział w realizacji zadania partnerów wykazanych w ofercie.
6. Nieobligatoryjnie do oferty można dołączyć:

 • pisemne rekomendacje, listy intencyjne, dotyczące dotychczas realizowanych projektów,
 • inne załączniki, mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

7. załączniki będące kserokopią dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną w statucie osobę z podaniem daty.
8. Oferty muszą być podpisane przez osoby wskazane w odpisie z właściwego rejestru lub w pełnomocnictwie/upoważnieniu.
9. oferenci składający więcej niż jedna ofertę, do tego samego konkursu, mogą złożyć tylko jeden komplet załączników, informując oświadczeniem , przy której z ofert jest on złożony.
10. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.

§ 5
OTWARCIE OFERT


1. otwarcie ofert nastąpi w sali Narad urzędu Miejskiego w Miłakowie, z udziałem oferentów, gdzie komisja przestawi liczbę i rodzaj złożonych ofert, oraz ich wartość kwotową w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 13:00.

§ 6
ZASADY, TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT


1. Otwarty konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa zgodnie z trybem i zasadami określonymi w Uchwale XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
2. Komisja przedkłada Burmistrzowi Miłakowa opinię na temat złożonych ofert,
3. otwarty konkurs ofert rozstrzyga Burmistrz Miłakowa.
4. przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencyjności, jawności,
5. Wybór oferty nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otwarcie ofert.
6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej: milakowo.eu
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miłakowie

§ 7


Burmistrz Miłakowa zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku:
- braku ofert,
- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa sporządzona w formie pisemnej pomiędzy Gminą Miłakowo a oferentem,
2. Zadanie może być realizowane jedynie przez podmiot będący strona umowy,
3. zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością,zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami , w zakresie opisanym w ofercie,
4. Zadanie winno być realizowane w ta sposób, aby w maksymalnym stopniu docelowymi podmiotami byli mieszkańcy Gminy Miłakowo,
5. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany od rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Miłakowo.
6. Realizując zlecane przez Gminę zadania podmioty zobowiązane są do informowania z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem Burmistrza Miłakowa o organizacji imprez lub innych wydarzeń odbywających się w ramach zadania.
7. Dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia na wezwanie zamawiającego oryginałów lub potwierdzonych kopii dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Zlecającego do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.