Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w związku z Uchwałą XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 

§ 1
Rodzaj zadań, wysokość środków finansowych oraz termin i warunki realizacji


1. szczegółowy zakres zadań Gminy Miłakowo w zakresie których współpracuje ona z organizacjami pozarządowymi został wskazany w Uchwale XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
2. otwarty konkurs ofert obejmuje realizację w 2017 roku następujących zadań publicznych:
PRIORYTET 1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
DZIAŁANIE 1.1 Organizacja międzynarodowego festiwalu piłki nożnej o puchar Burmistrza oraz międzynarodowego festiwalu piosenki angielskiej Miłakowa.

Cele szczegółowe:

  • Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego styku życia,
  • Upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
  • Nawiązanie kontaktów i przyjaźni z młodzieżą z Rosji i Anglii.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2015 roku – 3 000 zł,
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2016 roku – 3 000 zł
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania w 2017 roku – 3 000 zł.
Forma zlecenia zadania: wsparcie, wkład własny niefinansowy – min. 10% wysokości dotacji.
Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r.-30.10.2017 r.