Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konsultacje projektu uchwały , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,
2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie 31.10.2019 r. – 22.11.2019 r.
3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Miłakowo,
4. Konsultacje będą miały formę:
a) Konsultacji pisemnych – opinie, wnioski i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Aneta Gołębiewska – Kądziela, w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pokój nr 27 w okresie do dnia 22.11 2019 roku. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
b) Zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń projektu Uchwały stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego uwagi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o jego wynikach.
§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Miłakowie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miłakowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pdf Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 30 października 2019 roku

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam konsultacje projektu uchwały , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,
 2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie 15.01.2019 r. – 30.01.2019 r.
 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Miłakowo,
 4. Konsultacje będą miały formę:
  1. Konsultacji pisemnych – opinie, wnioski i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza
   ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Aneta Gołębiewska – Kądziela, w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pokój nr 27 w okresie do dnia 30 stycznia 2019 roku. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  2. Zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń projektu Uchwały stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
   do którego uwagi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. 5.Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o jego wynikach.

 

§ 3

 

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Miłakowie.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miłakowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pdf Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 stycznia 2019 roku

pdf Załącznik nr 1 - Projekt uchwały do konsultacji

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konsultacje projektu uchwały , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,
 2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie 10.11.02017 r. – 27.11.2017 r.
 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Miłakowo,
 4. Konsultacje będą miały formę:
  1. Konsultacji pisemnych – opinie, wnioski i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza
   ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Aneta Gołębiewska – Kądziela, w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pokój nr 27  w okresie do dnia 27 listopada 2017 roku. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  2. Zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń projektu Uchwały stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
   do którego uwagi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o jego wynikach.

 

§ 3

 

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Miłakowie.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miłakowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pdf Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 listopada 2017 roku

pdf Załącznik nr 1 - Projekt uchwały do konsultacji

 1. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w uchwale
  Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 4 listopada 2010 roku,
 2. Konsultacje miały na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających
  na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,
 3. Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia
  9 marca 2017 r. trwały w dniach 09.03.2017r. – 27.03.2017 r.
 4. Treść konsultowanego projektu uchwały została poddana do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP Urzędu Miejskiego w Miłakowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz została powieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie w dniu 09.03.2017 roku.
 5. Zasięg terytorialny – Gmina Miłakowo,
 6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Aneta Gołębiewska – Kądziela – pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W czasie trwania konsultacji żadna z organizacji pozarządowych nie wyraziła pisemnej opinii o konsultowanym projekcie uchwały.

 

pdf Wyniki konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1045.) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konsultacje projektu uchwały , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,
 2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie 15.12.2016 r. – 28.12.2016 r.
 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Miłakowo,
 4. Konsultacje będą miały formę:
  1. Konsultacji pisemnych – opinie, wnioski i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Aneta Gołębiewska – Kądziela, w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pokój nr 27 w okresie do dnia 28 grudnia 2016 roku. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  2. Zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń projektu Uchwały stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego uwagi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o jego wynikach.

§ 3

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Miłakowie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miłakowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pdf Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 grudnia 2016 roku

pdf Załącznik nr 1 - Projekt uchwały do konsultacji

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1045.) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konsultacje projektu uchwały , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.