Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam konsultacje projektu uchwały , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,
 2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie 15.01.2019 r. – 30.01.2019 r.
 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Miłakowo,
 4. Konsultacje będą miały formę:
  1. Konsultacji pisemnych – opinie, wnioski i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza
   ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Aneta Gołębiewska – Kądziela, w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pokój nr 27 w okresie do dnia 30 stycznia 2019 roku. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  2. Zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń projektu Uchwały stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
   do którego uwagi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. 5.Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o jego wynikach.

 

§ 3

 

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Miłakowie.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miłakowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pdf Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 stycznia 2019 roku

pdf Załącznik nr 1 - Projekt uchwały do konsultacji

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.