Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1045.) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konsultacje projektu uchwały , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§ 2

1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,

2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie 09.03.02017 r. – 27.03.2017 r.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Miłakowo,

4. Konsultacje będą miały formę:

a. Konsultacji pisemnych – opinie, wnioski i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Aneta Gołębiewska – Kądziela, w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pokój nr 27 w okresie do dnia 27 marca 2017 roku. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

b. Zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń projektu Uchwały stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego uwagi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o jego wynikach.

§ 3

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Miłakowie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miłakowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

pdf Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 9 marca 2017 roku

 

 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.