Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) i § 4, pkt. 1 Uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konsultacje projektu uchwały, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłakowo na temat konsultowanego projektu uchwały,
2. Konsultacje o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie 21.11.2022 r. – 28.11.2022 r.
3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Miłakowo,
4. Konsultacje będą miały formę:
a) Konsultacji pisemnych – opinie, wnioski i uwagi w formie pisemnej dotyczące projektu uchwały przyjmuje Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi -Wojciech Stani - w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pokój nr 23 w okresie do dnia 28.11.2022 roku. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
b) Zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu projektu Uchwały stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego uwagi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o jego wynikach.
§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Miłakowie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miłakowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miłakowa z dnia 18 listopada 2022 rokuZarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miłakowa z dnia 18 listopada 2022 roku (PDF, 0,8 MB) 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.