Projekt „Eksperyment nowym modelem lekcji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania : RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy RPWM RPWM.02.02.01.-28-0192/16-00 zawartej w dniu 05.01.2017 r. w Olsztynie pomiędzy:

a) Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM, w imieniu którego działają:

  • Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

b) Gminą Miłakowo z siedzibą w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo reprezentowanym przez:

  • Pana Aleksandra Gawryluka – Burmistrza Miłakowa

przy kontrasygnacie

  • Pani Anny Marii Maśnik - Skarbnika Gminy.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 170 uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, poprzez udział w różnych formach edukacji z wykorzystaniem wyposażenia i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w oparciu o nowe kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu.

Projekt realizowany jest od 01.01.2017 do 30.11.2018r.. 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.