Projekt pn. „Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych pow. 60 roku życia oraz 10 rodzin zamieszkujących Gminę Miłakowo w województwie warmińsko – mazurskim w okresie 01.09.2019-30.09.2021 poprzez realizację celów szczegółowych:

- utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora z 70 miejscami,
- utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny dla 10 rodzin.

1. W ramach zadania „ Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora” zaplanowano utworzenie miejsca spotkań, świadczeń opiekuńczych i zintegrowanych usług społecznych dla osób starszych (60+) w Miłakowie poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania w ilości 20 godzin tygodniowo w okresie 01.09.2019-30.09.2021r.. Działania przewidują następujące rodzaje wsparcia:

a) zajęcia ruchowe - joga,

b) zajęcia językowe,
c) zajęcia komputerowe,
d) zajęcia kulinarne,
e) zajęcia wokalne,
f) zajęcia rękodzielnicze
g) warsztaty „pierwsza pomoc przedmedyczna”,
h) spotkania literackie,
i) koło hafciarskie,
j) poradnictwo specjalistyczne, w tym: spotkania z prawnikiem, dietetykiem, diabetologiem, geriatrą i psychologiem,
k) wieczorki muzyczno – taneczne,
l) Wyjazdy do: Teatru Muzycznego w Gdyni, kina w Olsztynie, Muzeum oraz Pałacu Wilanowskiego w Warszawie, filharmonii w Olsztynie.

2. W ramach zadania „ Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny” zaplanowano utworzenie miejsca spotkań, świadczeń opiekuńczych i zintegrowanych usług społecznych dla rodzin w Miłakowie poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania w ilości 20 godzin w miesiącu w okresie 01.09.2019-30.09.2021r.. Działania przewidują następujące rodzaje wsparcia:

m) spotkania „Wspólne popołudnia”,
n) specjalistyczne poradnictwo rodzinne,
o) trening umiejętności psychospołecznych,
p) zajęcia językowe, rodzinne warsztaty artystyczne,
q) spotkania integracyjne.

Zaplanowane formy wsparcia mają charakter nieodpłatny dla uczestników projektu.


Wartość projektu: 879 254,37 zł,
Dofinansowanie: 807 554,37