Projekt jest realizowany na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0038/17-00 zawartej w dniu 25.10.2017 r. w Olsztynie pomiędzy:

a) Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM, w imieniu którego działają:

  • Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

b) Gminą Miłakowo z siedzibą w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo reprezentowanym przez:

  • Pana Aleksandra Gawryluka – Burmistrza Miłakowa

przy kontrasygnacie

  • Pani Anny Marii Maśnik - Skarbnika Gminy.

Głównym celem projektu jest podniesienie w okresie 01.09.2017-31.08.2019 jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo poprzez:

  • Wsparcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie w zakresie wykorzystania 48 wolnych miejsc wychowania przedszkolnego ze względu na trudną sytuację finansową oraz utrudniony dojazd,
  • Objecie wsparciem 98 dzieci (49K, 49M) z terenu Gminy Miłakowo w wieku 2,5-5 lat,
  • Realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 15 nauczycieli przedszkola,
  • Podniesienie wiedzy 50 rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych w zakresie istoty edukacji przedszkolnej,
  • Wykorzystanie wolnych miejsc przedszkolnych, które pozostają wolne ze względu na trudną sytuację finansową rodzin oraz utrudniony dojazd z terenów wiejskich.

 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.